Adatvédelem


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Személyes adataid a honlapon folytatott tevékenységeddel kapcsolatos vagy marketing célú kezelése során a Honlap üzemeltetőjeként a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi feltételek szerint járok el:


 1. Az Adatkezelő elérhetőségei

Teljes jogi név: Evobrands Kft.


E-mail cím: info@evobrands.hu


Postai cím: 5600 Békéscsaba Wlassics sétány 19. 4/13. 


 1. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.


Az Evobrands oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük:


Kommunikációs adatok


Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak. A jogalap ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.


Érdeklődői adatok


Amibe beletartozik minden adat, ami a szolgáltatásokkal érdeklődésével kapcsolatos, mint például az érdeklődő neve, e-mail címe, telefonszáma. Ezeket az adatokat az érdeklődés sikeres teljesítése érdekében dolgozom fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseim legyenek az érdeklődésről. Az adatok tárolásának jogalapja az érdeklődéssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és a weboldal tulajdonosa között.


Technikai adatok


Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt.  Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldal biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntések hasznosságát. Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenység felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.


A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.


 1. Hogyan gyűjtünk adatokat?

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja a számunkra (például egy üzenet küldésével).


Továbbá bizonyos adatokat automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.


Bővebb információért kérlek nézd meg a Süti tájékoztatót.


Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).


 1. Az adatkezelés időtartama

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.


Adózási okokból szükséges megőrizzük az ügyfelek számlázási adatait legalább 5 évig, hogy jogi kötelezettségnek eleget tegyünk.


Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.


 1. A látogató jogai

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:


 1. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul,  jogosult vagy a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az info@evobrands.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.


 1. Hozzáférési jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e. Kérésedre rendelkezésre bocsátjuk a kezelt személyes adataid másolatát és egyidejűleg tájékoztatunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).


 1. Helyesbítéshez való jog

Kérésedre késedelem nélkül helyesbítjük a vonatkozó, általunk kezelt pontatlan személyes adataid és ennek megtörténtéről írásban értesítelek.


 1. A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben kérésedre, illetve az ott meghatározott egyes esetekben külön kérésed nélkül is, késedelem nélkül töröljük a kezelt adatokat.


A törlési kérelem kézhezvételét követően gondoskodunk az adatkezelés megszüntetéséről és töröljük az adataid a nyilvántartásból.


 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésedre az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeljük a személyes adataid.


 1. Tiltakozáshoz való jog

Az általunk jogos érdek alapján kezelt személyes adataid vonatkozásában jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz azok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozás esetén a rád vonatkozó személyes adatokat e célból a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


 1. Jogorvoslati lehetőségek

Számunkra fontos a személyes adatok megfelelő kezelése. Mindent megteszünk azért, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen. Az esetlegesen felmerülő problémákkal célszerű ezért, mielőtt más jogorvoslatot vennél igénybe, közvetlenül hozzánk fordulni, azok mielőbbi orvoslása érdekében.


Jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), ha megítélésed szerint a személyes adataid kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztat a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.


Jogosult vagy bírósághoz is fordulni jogorvoslat érdekében. Ebben az esetben dönthetsz arról, hogy a pert a tevékenységünk helye szerinti uniós tagállam vagy a szokásos tartózkodási helyed szerinti uniós tagállam bírósága előtt indítod-e meg. Magyarországon a pert lakóhelyed, tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.


 1. Adatbiztonság

Az általunk kezelt személyes adatok védelmét az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően biztosítjuk. Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át.


Megteszünk minden tőlünk elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg. 1. Cookiek (sütik) Kezelése
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:


Süti típusa Adatkezelés Adatkezelés Kezelt adatkör jogalapja időtartama

   

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)bekezdése

A vonatkozó látogatóimunkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Ads konverziókövetés használata 

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 2. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 3. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 4. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 5. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 6. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Google Analytics alkalmazása 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 • Közösségi oldalak

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált aFacebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.